תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים המשפטיים בין שרון גבריאל מפעילת האתר:

(www.NUTRITION-ACADEMY.co.il) להלן: “האתר”

לבין משתמש באתר ו/או רוכש המוצרים/השירותים בהתאם להוראות תקנון זה.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי התקנון המפורטים להלן.אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר, לרבות רכישת שירותים/מוצרים מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלו ויהווה את הבסיס המשפטי להתקשרות שבין הצדדים. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולתאגיד בצורה שווה.תנאי מקדמי לרכישת שירותים/מוצרים הנו כי הרוכש הנו אדם מעל גיל 18 וכי אין כל מניעה עפ”י דין לשימושו באתר .

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע שימוש ו/או רכישה באתר ע”י מאן דהו מקום שיתברר לה כי נעשה או קיימת כוונה לעשות שימוש באתר בניגוד לתקנון ו/או כל דין ו/או ישנו ניסיון לחבל בניהולו ו/או בשימושו התקין של האתר.

כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון מפעם לפעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמה ו/או במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר ללא תחולה רטרואקטיבית. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי תקנון זה.אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

החברה רשאית לשנות מפעם לפעם את מבנה האתר, מראהו, את השירותים/מוצרים באתר , היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, מבלי שתחויב להודיע על כך מראש למשתמש. שינויים כאמור יבוצעו, בין היתר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים כאמור עלולים להיות מלווים בתקלות וכיו”ב ועל כן המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכות האתר. מודגש בזאת, כי החברה אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צד שלישי.

מדיניות ביטולים והחזר כספי

הילקוט של שרון –

לאחר קבלת חומרי הלימוד לא ניתן להחזירם ולקבל החזר כספי.

אקדמיה בנעלי בית –

*תנאי ביטול זהים לתנאי הביטול ב”ילקוט של שרון”.

אקדמיה פלטינום –

ביטול הקורס יתאפשר עד 7 ימי עסקים טרום מפגש הפתיחה / או חלוקת חומרי הלימוד. לאחר מועד זה ועד 24 שעות טרום מפגש הפתיחה – יזוכה הסטודנט ב -50% מהסכום.

לאחר מועדים אלו והחל מיום מפגש הפתיחה לא ינתנו החזרים כספיים כל שהם.

בכל מקרה – כל שינוי במדיניות הביטולים / החזרים כספיים, הוא על פי שיקול דעתה של שרון גבריאל או מי מטעמה ובתנאי שלא חלה הרעה בתנאים המצוינים לעיל.

קורס חוזר:

האמור לעיל מסכם את מדיניות מתן קורס חוזר / עדכון חומרי לימוד :

1. רוכשי “הילקוט של שרון” – אינם זכאים לעדכון חומרי הלימוד. כל עדכון בחומרי הלימוד יהיה בתשלום מלא.

2. “אקדמיה בנעלי בית” / “אקדמיה פלטינום” –

א.  נדרשת 80% נוכחות בהרצאות / צפיה מקוונת.

ב . במקרה של הפסקת לימודים עצמית – מסיבה רפואית / לידה וכיו”ב.

כל סיבה אחרת לא תחשב ולא תאפשר מתן זכות לקורס חוזר.

בכל מקרה – לשרון גבריאל או מי מטעמה נשמרת הזכות לשקול כל פניה לגופה.

הערה חשובה:

הזכות לקורס חוזר אינה מקנה זכות לקבלת חומרי לימוד חדשים. במידה וחומרי הלימוד יעודכנו – יקבל הסטודנט אפשרות לקבל את העדכונים הרלוונטים באופן מקוון ולהדפיס באופן עצמאי.

ניתוק או הפסקה של השירותים

בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל בניגוד לתקנון תהיה החברה רשאית להגביל ו/או לחסום ו/או להפסיק את השירותים למשתמש.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי התקנון.

קניין רוחני

מובהר בזאת כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים/מוצרים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן “המידע“) הינם של החברה ו/או של ספקים של האתר בלבד, לפי העניין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו,אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

מוצרים ושירותים באתר

השירותים המוצעים למכירה באתר הינם-

הרשמה לקורסי “NUTRITION ACADEMY” השונים

קוד אישי לשימוש בפרום המקצועי המנוהל ע”י מרצי החברה

.קוד אישי לכניסה למחולל השאלות

הגבלת האחריות

מובהר בזה, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או בחברה ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. המשתמש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו כי שירות מחולל השאלות הינו חדש וכי במהלך ששת החודשים הראשונים ממועד השקתו תיתכנה תקלות טכניות והנו מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה. החברה תעשה כל שביכולתה בכדי לתקן תקלות אלו במהירות האפשרית על מנת להבטיח תקינות האתר. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע”י האתר  תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. החברה אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ”ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

סמכות שיפוט והדין החל

לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בקשר לכל סכסוך שיתגלע בין החברה לבין רוכש ו/או משתמש באתר ו/או צד ג’ כלשהו וכן בקשר עם האמור בתקנון זה. על תנאי התקנון יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

הצהרה

הנני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון האמור בתקנון זה ,הבנתי את תוכנו, ומסכים לקבל את תנאיו ללא סייג.